• Gwarancja

Gwarancja 12 miesięcy


Warunki gwarancji:

1. Gwarancja udzielana jest przez producenta, importera lub dystrybutora zwanego dalej Gwarantem.
2. Okres gwarancji wynisi 12 miesięcy i liczy się od daty zakupu, potwierdzonej dokumentem zakupu.
3. Gwarancja obejmuje wady produktów wynikające z przyczyn tkwiacych w produkcie i ujawnione w trakcie użytkowania.
4. Produkt należy użytkować zgodnie z załączoną instrukcją.
5. Gwarancji nie podlegają:
-części i podzespoły, ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji takiej jak: opony, połączenia
gwintowo-śrubowe, obluzowanie układu jezdnego- na piastach i osiach kół (powstałe w szczególności w
wyniku gromadzenia się w układzie jezdnym drobin kurzu, piachu itp. powodujące naturalne zużycie tych
elementów);
- Uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia powstałe z winy użytkownika, względnie powstałe w
wyniku niewłaściwego użytkowania, i niezgodnego z instrukcją obsługi dołączoną do produktu;
-samowolne przeróbki, naprawy i zmiany w produkcie,
-uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji lub konserwacji niezgodnej z instrukcją w szczególności
niewłaściwego składania/rozkładania i montażu produktów lub ich części składowych;
-uszkodzenia mechaniczne lub termiczne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem
i zasadami opisanymi w instrukcji obsługi;
-w przypadku pojazdów dla dzieci wyłamania kół zębatych znajdujących się wewnątrz układów
napędowych powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania - jazdy w przód, a następnie bez zatrzymania
pojazdu jazdy w przeciwnym kierunku;
-baterie jednorazowe dołączone do produktu, w przypadku ich rozładowania lub krótkiego działania,
-akumulatory i akumulatorki, jeśli były ładowane niezgodnie z instrukcją.
6. Do obowiązku użytkownika należy sprawdzenie produktu i jego prawidłowy montaż przed
rozpoczęciem eksploatacji. Czynności te (łącznie z okresową konserwacją ) nie wchodzą w zakres napraw i
obsługi gwarancyjnej. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie zastosowania się
użytkownika do zaleceń w zakresie prawidłowego montażu i eksploatacji produktu.
7. Podstawą reklamacji produktu jest karta gwarancyjna z wpisaną nazwą sprzętu, typu, modelu, daty i
miejsca sprzedaży, i podpisu kupującego (wypełnia kupujący na podstawie dokumentu
zakupu).Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej (nie dotyczy wypełnienia karty), lub
dokonywanie napraw we własnym zakresie powodują utratę gwarancji.
8. Wszelkie reklamacje z tytułu wad wyrobu należy składać w formie pisemnej w najlepiej w miejscu
nabycia towaru – u dystrybutora czy sprzedawcy. Reklamowany produkt powinien być czysty.
9. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni
roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia
specjalistycznych części zamiennych, okres naprawy może ulec przedłużeniu o termin sprowadzenia
niezbędnych części, Gwarant poinformuje Reklamującego o szczegółach takiego terminu.
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
11. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mieć będą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży na rzecz konsumentów przepisy ustawy z dnia 27 lipca
2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz o zmianie kodeksu Cywilnego
(DZ.U.02.141.1176 dot. zakupu przed 24 grudnia 2014 r.)
12.Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
13.Ochrona gwarancyjna obejmuje swym zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.