• Polityka prywatności danych

Politykę prywatności opisuje $ 13 regulaminu sklepu o brzmieniu: 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym oraz newslettera.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

c. Sklep internetowy uczestniczy w programie "Zaufane opinie Ceneo.pl". W związku z tym dane Klientów, którzy złożyli zamówienie są udostępniane firmie Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674781|Adres do korespondencji: Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 G, 54 – 202 Wrocław. Dane osobowe (e-mail) Klienta są przekazywane w celu wysyłania ankiet badania satysfakcji Klienta. Klient ma prawo nie zgodzić się na przekazywanie swoich danych (j.w.). W tym celu Klient przesyła e-mail do sklepu o treści "Nie wyrażam zgody na uczestnictwo w ankietach "Zaufane opinie Ceneo.pl"". W takim przypadku dane Klienta zostaną usunięte z bazy Ceneo.pl a Klient nie otrzyma maila z prośbą o wypełnienie ankiety na Ceneo.pl.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz bycia zapomnianym, a także prawo żądania przekazania swoich danych innemu podmiotowi. W tym celu prosimy o kontakt.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.